پشتیبانی فنی
پشتیبانی پیشنهادات ما
  • جهت استفاده بهتر از ذغال برقی سری مناسب برای قلیان انتخاب کنید .
  • از ریختن آب و مواد مایع بر روی محصول خودداری نمایید .
  • در هنگام استفاده دور از دسترس کودکان مورد استفاده قرار گیرد .
  • از دست کاری خودسرانه در مدار و سیم پیچ ها خودداری کنید .
  • از نوسانات برقی هنگام استفاده جلوگیری کنید .